1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios pirkimo taisyklės ir sąlygos (toliau – Sąlygos) sudaro susitarimą tarp UAB „Vidurys“ (uždaroji akcinė bendrovė įsteigta ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, juridinio asmens kodas 122796063, registruotos buveinės adresas Pupinės g. 1B, LT-02205 Vilnius) (toliau – Įmonė) ir asmens, kuris registruoja užsakymą (toliau – Klientas) interneto svetainėje vidurys.lt (toliau – Įmonės tinklalapis) su tikslu užsakyti Įmonės siūlomas paslaugas (toliau – Paslaugos).

1.2. Šios Sąlygos yra privalomos visiems asmenims, užsakantiems Paslaugas Įmonės tinklalapyje. Jei asmuo nesutinka su kuria nors Sąlygų dalimi, tokiu atveju privalo neteikti užsakymo Įmonės tinklalapyje. Jei asmuo turi klausimų, susijusių su šiomis Sąlygomis, gali susisiekti su Įmone.

1.3. Klientas turi teisę užsakyti Paslaugas tik tuo atveju, jei pagal galiojančius įstatymus gali sudaryti įpareigojančią sutartį su Įmone, ir tik tuo atveju, jei laikysis šių Sąlygų bei galiojančių įstatymų. Jeigu Klientui mažiau nei 18 metų, užsakyti Paslaugas jis gali tik su tėvų ar kitų teisėtų atstovų sutikimu. Pateikdamas Paslaugų užsakymą, Klientas patvirtina, jog yra 18 metų ar vyresnis asmuo arba turi tėvų ar kitų teisėtų atstovų sutikimą.

1.4. Klientas su Įmone gali susisiekti šiais kontaktais:

Tel.: (8 5) 231 2131

El. paštas: info@vidurys.lt

Adresas: Pupinės g. 1B, LT-02205 Vilnius

 1. Paslaugų užsakyma

2.1. Klientas gali užsakyti Paslaugas Įmonės tinklalapyje tik turėdamas aktyvią paskyrą. Norėdamas susikurti aktyvią paskyrą, Klientas turi užsiregistruoti Įmonės tinklalapyje, suvesdamas prašomus duomenis. Kliento paskyra taps aktyvi, kai Įmonė peržiūrės ir patvirtins paskyrą. Paskyros tvirtinamos tik tiems adresams (toliau – Objektas), kuriems Įmonė yra teikusi Paslaugas anksčiau arba Įmonės sprendimu. Klientas norėdamas užsakyti Paslaugas Objektui, kurio Įmonė nėra aptarnavusi anksčiau, turi susisiekti su Įmone.

2.2. Kai paskyra yra aktyvuota, Klientas gali pasirinkti Paslaugas Įmonės tinklalapyje ir, užpildęs prašomus duomenis, patvirtinti užsakymą (toliau – Užsakymas). Klientas tvirtindamas Užsakymą, patvirtina, kad:

  • perskaitė ir suprato šias Sąlygas bei su jomis besąlygiškai sutinka;
  • perskaitė ir suprato Privatumo politiką;
  • suprato, kad turės sumokėti ir sutinka atlikti mokėjimą už užsakomas Paslaugas pateiktame Užsakyme nurodytą pinigų sumą Kliento pasirinktu mokėjimo metodu. Užsakymas laikomas priimtu tik Klientui atlikus mokėjimą už pasirinktas Paslaugas, išskyrus atvejus, kai Klientas pasirenka mokėjimo būdą „grynais“. Pasirinkus atsiskaitymą „grynais“, Klientas sumoka Užsakyme nurodytą pinigų sumą grynais pinigais atvykusiam atlikti Paslaugas Įmonės darbuotojui prieš Paslaugų atlikimą.

2.3. Klientui sėkmingai patvirtinus Užsakymą, Kliento nurodytu el. pašto adresu išsiunčiamas tai patvirtinantis el. laiškas.

2.4. Nuo to momento, kai Užsakymas yra sėkmingai patvirtintas, laikoma, kad tarp Įmonės ir Kliento sudaryta Užsakyme nurodytų Paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis (toliau – Sutartis). Šios Sąlygos yra sudedamoji Sutarties dalis. Kliento užsakytą Paslaugą Įmonė pradeda vykdyti tik po to, kai gauna visą pagal patvirtintą Užsakymą mokėtiną sumą.

 1. Paslaugų atlikimo terminai

3.1. Užsakytos Paslaugos atliekamos Kliento nurodytame Objekte.

3.2. Klientas užsakydamas Paslaugas Įmonės tinklalapyje turi galimybę pasirinkti pageidaujamą Paslaugų atlikimo datą ir laiko tarpą (toliau – Laikas). Įmonė gali neatlikti Paslaugų Laiku, tačiau apie tai turi informuoti Klientą ir pasiūlyti kitą Klientui priimtiną Laiką. Jei Klientas ir Įmonė nesutaria dėl kito Laiko, Įmonė grąžina už šį Užsakymą sumokėtą sumą, jei Klientas jau atliko apmokėjimą.

 1. Paslaugų atlikimo sąlygos

4.1. Įmonė siekia užtikrinti, kad Paslaugos atitiktų teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir būtų tinkamai suteiktos.

4.2. Paslaugos laikomos suteiktomis tinkamai, kai:

  • suteikus Paslaugas darbų atlikimo aktas pasirašomas abiejų Sutarties šalių;
  • kai Klientas nedalyvauja suteikiant Paslaugas Objekte (tai pažymėdamas užsakant Paslaugas Įmonės tinklalapyje arba, pasikeitus aplinkybėms, informuodamas Įmonę apie nedalyvavimą el. laišku) ir darbų atlikimo aktą pasirašo tik Įmonės darbuotojas.

4.3. Atskirais atvejais, kai Įmonės darbuotojas negali įvykdyti Kliento užsakytų Paslaugų dėl Objekto ypatumų ir/arba nesant Įmonės darbuotojų kaltės, kaip pavyzdžiui:

  • nenuvalytas nuo sniego kelias ir/arba neužtikrintos tinkamos privažiavimo prie Objekto sąlygos;
  • Įmonės darbuotoją pasitinkančio Kliento nebuvimas Objekte Laiku, išskyrus atvejus, kai Klientas tai pažymi užsakydamas Paslaugas Įmonės tinklalapyje arba, pasikeitus aplinkybėms, iš anksto informuoja Įmonę apie nedalyvavimą el. laišku.
  • privažiavimas Laiku prie įrenginių, kuriems užsakytos Paslaugos, negalimas dėl trečiųjų asmenų veiksmų ir/arba neveikimo, pvz. trukdo kiti automobiliai, vykdomi darbai ir t.t. ir pan.;
  • apribotas patekimas prie teritorijoje esančio Objekto, pvz. aptvertas tvora, per žema/siaura įvažiavimo į kiemą/teritoriją anga ir t.t. ir pan.;
  • sugedę ir/arba netinkamai funkcionuojantys Kliento valymo įrenginiai, neatsidarantis dangtis, sulūžę vamzdžiai t.t. ir pan.;
  • bei kiti nenumatyti atvejai, kuomet vykdant Užsakymą kyla grėsmė Įmonės, Kliento ar trečiųjų asmenų turtui ir/arba pavojus, dėl kurio gali būti sutrikdyta žmonių sveikata;

laikomi klaidingais iškvietimais (toliau – Klaidingas iškvietimas). Esant Klaidingam iškvietimui Įmonės darbuotojas neprivalo atlikti Paslaugų. Įmonė, įvertindama savo patirtas išlaidas, gali grąžinti Klientui 60- 100 % sumokėtos už šį Užsakymą sumos, jei Klientas jau apmokėjo Užsakymą.

4.4. Atskirais atvejais, kai Klientas klaidingai užpildo prašomus duomenis, ko pasėkoje faktinė Paslaugos suteikimo kaina viršija nurodytą Užsakymo metu:

  • Įmonės darbuotojui turint technines galimybes atlikti faktinę Paslaugą, Klientas gali sumokėti trūkstamą sumos dalį Objekte grynais. Jei Klientas nesutinka sumokėti trūkstamos Užsakymo sumos dalies Įmonės darbuotojui, toks Užsakymas laikomas Klaidingu iškvietimu, t.y. Įmonės darbuotojas neprivalo atlikti Paslaugų. Įmonė, įvertindama savo patirtas išlaidas, gali grąžinti Klientui 60- 100 % sumokėtos už šį Užsakymą sumos, jei Klientas jau apmokėjo Užsakymą.
  • Įmonės darbuotojui neturint techninių galimybių atlikti faktinės Paslaugos, toks Užsakymas laikomas Klaidingu iškvietimu, t.y. Įmonės darbuotojas neprivalo atlikti Paslaugų. Įmonė, įvertindama savo patirtas išlaidas, gali grąžinti Klientui 60- 100 % sumokėtos už šį Užsakymą sumos, jei Klientas jau apmokėjo Užsakymą.

4.5. Atskirais atvejais, kai Įmonės darbuotojas negali įvykdyti Kliento užsakytų Paslaugų dėl Įmonės kaltės, kaip pavyzdžiui dėl techninių nesklandumų, Įmonė siūlo Klientui kitą Paslaugos atlikimo Laiką. Jei Klientas ir Įmonė nesutaria dėl kito Laiko, Įmonė grąžina už šį Užsakymą sumokėtą sumą.

4.6. Dėl Įmonės darbų specifikos atliekamoms Paslaugoms garantijos nėra taikomos.

 1. Paslaugų atsisakymas

5.1. Klientas turi teisę atsisakyti užsakytų Paslaugų tik susisiekęs su Įmone. Jeigu Klientas susisiekia su Įmone ir atsisako užsakytų Paslaugų daugiau nei 24 valandos prieš Paslaugų teikimo Laiką, Įmonė grąžina Klientui už šį Užsakymą sumokėtą sumą. Jeigu Klientas susisiekia su Įmone ir atsisako užsakytų Paslaugų mažiau nei 24 valandos prieš Paslaugų teikimo Laiką, Įmonė, įvertindama savo patirtas išlaidas, gali grąžinti Klientui 60- 100 % už šį Užsakymą sumokėtos sumos.

 1. Asmens duomenys

6.1. Kliento asmens duomenis Įmonė tvarko Privatumo politikoje nustatyta tvarka.

6.2. Jei Klientas savo Užsakyme nurodo kito asmens duomenis, Klientas privalo užtikrinti, kad šiuos duomenis, Įmonės tolimesniam tvarkymui sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais, Klientas tvarko ir perduoda apie tai iš anksto informavęs duomenų subjektą ir turėdamas tam teisėtą pagrindą.

 1. Intelektinė nuosavybė

7.1. Įmonės prekių ženklai ir logotipai, domeno vardas, Įmonės tinklalapis, o taip pat visi atskiri jų elementai, įskaitant, bet neapsiribojant, Įmonės tinklalapyje naudojamus tekstus, fotografijas, piešinius ir visą kitą medžiagą, esančią Įmonės tinklalapyje, bet kurio Įmonės tinklalapio puslapio pateikimas, vaizdas bei dizainas, programinė įranga, duomenų bazės ir visos intelektinės nuosavybės teisės į juos išimtinai priklauso tik Įmonei. Klientai įsipareigoja nekopijuoti, nekeisti, nedemonstruoti, neatspindėti, nepritaikyti ar kitaip nenaudoti šios intelektinės nuosavybės objektų be atskiro rašytinio Įmonės sutikimo.

 1. Atsakomybė

8.1. Klientas yra atsakingas už savo slaptažodžio ir/arba kitų duomenų, leidžiančių prisijungti prie Įmonės tinklalapio, saugumą.

8.2. Klientas turi pateikti Įmonei visą teisingą ir išsamią prašomą pateikti informaciją.

8.3. Įmonės tinklalapyje gali būti trečiųjų šalių nuorodų, reklaminių skelbimų, paslaugų, specialių pasiūlymų, kitų renginių ar veiklų, kurios nepriklauso ir nėra kontroliuojamos Įmonės. Įmonė neprisiima jokios atsakomybės ir neatsako už trečiųjų šalių tinklalapius, informaciją, duomenis, produktus ir/arba paslaugas. Jei Klientas Įmonės tinklalapyje jungiasi prie trečiųjų šalių tinklalapių, naudojasi jų paslaugomis ir/arba turiniu, Klientas veikia prisiimdamas visą atsakomybę ir sutinka, kad Įmonė neprisiims jokios atsakomybės už pasekmes, kylančias dėl Kliento prisijungimo prie trečiųjų šalių tinklalapių ar naudojimosi jų paslaugomis ir/arba turiniu.

 1. Pakeitimai ir nutraukimas

9.1. Įmonė gali keisti šias Sąlygas. Naujausia (aktuali) Sąlygų redakcija visada bus matoma ir pasiekiama Įmonės tinklalapyje. Prieš patvirtindamas kiekvieną Užsakymą, Klientas privalo susipažinti ir sutikti su tuo metu galiojančių Sąlygų redakcija. Užsakymui bus taikoma Sąlygų redakcija, kuri galiojo Užsakymo patvirtinimo metu.

9.2. Įmonė turi teisę bet kuriuo metu nutraukti Įmonės tinklalapio veiklą. Toks nutraukimas neįtakos tuo metu galiojančių Sutarčių, t.y. patvirtinti Užsakymai bus vykdomi.

 1. Skundai

10.1. Jei Klientas mano, kad Įmonė pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, susijusius su vartojimo sutartimi, iš pradžių Klientas privalo Sąlygose nurodytais kontaktais raštu kreiptis į Įmonę ir nurodyti savo skundus, reikalavimus, išskyrus atvejus, kai Klientas priima sprendimą kreiptis tiesiogiai į teismą. Klientas privalo kreiptis į Įmonę ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisių ar teisėtų interesų pažeidimą.

10.2. Jei Klientas mano, kad Įmonė pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, susijusius su vartojimo sutartimi ir Įmonė nesiima tinkamų priemonių Kliento skundų, reikalavimų sprendimui, Klientas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, Vilnius; tarnyba@vvtat.lt; www.vvtat.lt) arba į teismą, kad būtų apgintos pažeistos ar ginčijamos Kliento teisės arba teisėti interesai. Kliento kreipimasis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą neatima iš Kliento teisės kreiptis į teismą.

10.3. Įmonė neatlygintinai išnagrinės Kliento kreipimąsi ir, jei nesutiks su Kliento reikalavimais, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo kreipimosi gavimo dienos, jeigu taikytini teisės aktai nenustato kitaip, pateiks Klientui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.

 1. Kitos sąlygos

11.1. Šios Sąlygos, kaip ir Sutartis, yra sudaromos ir turi būti aiškinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais.

11.2. Bet kokie iš šių Sąlygų ir/arba Sutarties kylantys arba su jomis susiję ginčai, nesutarimai ar pretenzijos, taip pat jų pažeidimo, nutraukimo ar galiojimo klausimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

11.3. Visi įspėjimai ar kiti pranešimai, susiję su Paslaugomis, šiomis Sąlygomis ar Sutartimi, abiejų Sutarties šalių bus teikiami elektroniniu paštu arba telefonu.

11.4. Jei kuri nors iš šių Sąlygų nuostatų yra arba tampa visiškai arba iš dalies nebegaliojanti, likusių Sąlygų nuostatų galiojimui tai įtakos neturi. Ši nuostata taip pat taikoma ir dalinio Sutarties atsisakymo atveju.